Giá: 1.600.000 ₫
Ngày đến là ngày kích hoạt sim. Thời gian sử dụng sẽ được tính từ lúc kích hoạt.
+ 0 ₫

Thêm vào

  • Thẻ nạp tiền T-Mobile 60 USD
    1.410.000 ₫
  • Thêm vào Tổng cộng
    0 ₫
Tổng đơn hàng
1.600.000 ₫
Trở lại

Sản phẩm có sẵn